หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
ชาวบ้านในตำบลท่าฬ่อ มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
 
 

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี

ประเพณีแข่งเรือเรือยาววัดท่าฬ่อ ประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี บริเวณลำน้ำน่านวัดท่าฬ่อ ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 
มีสถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง คือ

โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งอยู่ 199 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 

ศูนย์ยุติธรรมตำบลท่าฬ่อ ของสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพิจิตร
 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
 
   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฬ่อ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ สิ่งที่บรรพบุรุษสืบทอดพัฒนา เพื่อการดำรงชีวิตที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การสืบทอดรวมถึงการสั่งสมภูมิปัญญาของชนรุ่นก่อนนั้น สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้เห็นถึงความสามารถ ภูมิปัญญาในการประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติรอบกายมาประกอบ รวบรวมเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ได้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดของการสอนลูกหลานในรูปแบบของความเชื่อและประเพณี และการปรับตัวให้เข้ากับสิงแวดล้อม