หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
ประกาศใช้คู่มือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ


ภาษีป้าย


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


ภาษีบำรุงท้องที่


การขออนุญาตประกอบกิจการ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 
  (1)     2