หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
     

 
พจ0023.5/ว1172 ระเบียบการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562  [ 15 มิ.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว2170 ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ  [ 14 มิ.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว2169 ขอแจ้งและส่งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561  [ 14 มิ.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว2168 การบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี พ.ศ.2563-2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบสานสนเทศเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ Local Sufficiency Economy Plan : LSEP  [ 14 มิ.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว2167 ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น Local Sufficiency School : LSS : ผ่านเกณฑ์การประเมิน เพิ่มเติม  [ 14 มิ.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว2190 การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 มิ.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 2343